Kinh tế hợp tác nông nghiệp góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
Tiếp tục củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhân dân tích cực thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
anh tin bai

Với mục tiêu mà Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 19/3/2024 của UBND huyện ban hành về việc phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyên Duyên Hải nhằm quán triệt và tổ chức đầy đủ, có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu được đề ra trong Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính phủ và Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 31/1/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 106/NQ-CP, ngày 18/7/2023 của Chính phủ về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện, đặc điểm kinh tế - xã hội của huyện. Tiếp tục củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhân dân tích cực thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Kế hoạch nêu rõ với mục tiêu chung đến năm 2025 nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp theo định hướng phát triển bền vững; ứng dung khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ưu tiên phát triển hợp tác xã nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hình thành các hợp tác xã nông nghiệp phát triển theo chuỗi giá trị; từng bước mở rộng quy mô, thu hút nông dân, người sản xuất, kinh doanh nông nghiệp tham gia, đưa hợp tác xã nông nghiệp trở thành mô hình kinh tế - xã hội quan trọng ở khu vực nông thôn; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng; tăng thu nhập cho người nông dân; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo điều kiện, động lực thu hút đầu tư, đẩy mạnh cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

          Để thực hiện phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyên Duyên Hải với mục tiêu cụ thể đề ra, thì các cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhân dân tích cực tham gia xây dựng mỗi xã, thị trấn có ít nhất 01 hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả, được đánh giá xếp loại khá trở lên; mở rộng số lượng thành viên, quy mô kinh doanh, thông qua các hình thức liên kết, hợp tác giữa các hợp tác xã; phấn đấu đưa giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích sản xuất nông nghiệp tăng ít nhất 5%; doanh thu tăng ít nhất 10%; mỗi xã, thị trấn có 01 hợp tác xã nông nghiệp có liên kết với doanh nghiệp tiệu thủ sản phẩm nông nghiệp; thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phấn đấu mỗi xã, thị trấn điều có hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, áp dụng biện pháp thực hành nông nghiệp tốt (GAP), kinh tế xanh và kinh tế nông nghiệp tuần hoàn; các hợp tác xã đều có bộ quản lý hợp tác xã nông nghiệp và được đào tạo nghề Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp; hình thành mạng lưới khuyến nông, tổ khuyến nông cộng đồng, các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia tư vấn, hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp.

          Tuy nhiên để thực hiện có hiệu quả về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện đề ra từ nay đến năm 2025, thì các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị có liên quan tích cực tham gia thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như: xây dựng mô hình hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững, hoạt động hiệu quả, phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực, ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP của huyện; Kịp thời đề xuất chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển hợp tác xã nông nghiệp; tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng phát triển bền vững hợp tác xã nông nghiệp; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực quản trị cho cán bộ quản lý, thành viên hợp tác xã nông nghiệp; đẩy mạnh thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp; nâng cao vai trò cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị -xã hội huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các hoạt động tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân  tích cực tham gia vào hợp tác xã và hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp hoạt động ngày càng hiệu quả; đối với chính quyền cấp xã triển khai thực hiện phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn phù hợp với các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể; tổ chức triển khai hiệu quả các cơ chế chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, đẩy mạnh hợp tác, chia sẽ kinh nghiệm xây dựng, phát triển hợp tác xã nông nghiệp. Đặc biệt trong quá trình triển khai thực hiện ngành chuyên môn thường xuyên kiểm tra, giám sát, hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện.

                                                                                                                                                                                                                                        An Trường

Bản đồ hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 2
  • Trong tuần: 960
  • Tất cả: 4685951
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN DUYÊN HẢI
- Đơn vị quản lý: UBND huyện Duyên Hải - Ấp Mé Láng, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
- Chịu trách nhiệm chính:
1. Ông Phạm Hoàng Minh - Phó Chủ tịch UBND huyện Duyên Hải - Trưởng ban Biên tập Trang thông tin điện tử
2. Ông Nguyễn Tấn Lộc - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện - Phó Trưởng ban Biên tập thường trực Trang thông tin điện tử
Điện thoại: 0294.3738345 Email: trangthongtindh@gmail.com
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Duyên Hải" khi phát hành lại thông tin từ website này.